Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

S narastajúcim počtom obyvateľov na našej planéte sa pochopiteľne mení a narastá i alarmujúca situácia týkajúca sa spotreby zdrojov, ktoré nám naša planéta neustále poskytuje. Za tvorbu priaznivého životného prostredia ako aj zdravšej planéty sa stavia stále čoraz viac svetových organizácií. Organizácia spojených národov sa práve s cieľom ochrany našej planéty rozhodla vypracovať pre členské štáty tzv. Agendu 2030 známu aj ako ciele pre udržateľný rozvoj, ktorá obsahuje 17 cieľov.

Viete, čo sa ukrýva za pojmom „trvalo udržateľný rozvoj“?

Pred priblížením Agendy 2030 je dôležité vysvetlenie pojmu trvalo udržateľný rozvoj, ktorý priamo súvisí so stanovenými cieľmi, ich plnením ako aj ich dosiahnutím do roku 2030. Požadovaným výsledkom snahy o trvalo udržateľný rozvoj je taký stav v spoločnosti ľudí, v ktorom sú životné podmienky a zdroje využívané na uspokojovanie potrieb ľudí bez toho, aby došlo k narušeniu integrity a stability prírodného systému našej planéty.

Súčasťou plnenia cieľov je i Slovensko

Agenda sa označuje za plán / program vypracovaný pre ľudí, planétu a prírodu, ako sa píše i v úvode jej hlavnej preambuly. K jej prijatiu došlo v roku 2015, pričom sa plnenie jednotlivých cieľov obsiahnutých v nej stanovilo na časový horizont nasledujúcich 15 rokov. Tento plán predstavuje vzájomne prepojené globálne ciele smerujúce k dosiahnutiu lepšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých obyvateľov našej planéty. K plneniu Agendy 2030 sa v roku 2016 zaviazalo aj Slovensko. Ciele trvalo udržateľného rozvoja nepredstavujú prvý program svojho druhu, pretože nadväzujú na ich predchodcov – Miléniové rozvojové ciele zamerané na 8 hlavných oblastí rozpracovaných do 21 podcieľov. Súčasná Agenda 2030 sa zameriava na väčšie množstvo oblastí, a to predovšetkým na: klimatické podmienky a ich zmeny, vodu a jej kvalitu, ale i dostupnosť, zvýšenú ochranu biodiverzity, produkciu podnikov, ochranu a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a manipulovanie s odpadom, spotrebu domácností i jednotlivcov zameranú na trvalú udržateľnosť. V rámci ochrany našej planéty možno prispieť k dosahovaniu cieľov i výberom ekologickej formy vykurovania domácnosti, a to prostredníctvom využitia drevených brikiet, ekohrášku alebo peliet a1.

Publikované: 27. 05. 2021

Kategória: Praktické tipy

Autor: Ivana Kadlecová